ALLECO - Certyfikacja energetyczna budynków | Świadectwa energetyczne, Charakterystyki energetyczne, Audyty energetyczne

Oferujemy szereg usług w dziedzinie CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Oferta

O firmie

Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą z kilkuletnim doświadczeniem w dziedzinie certyfikacji energetycznej budynków. Wykonujemy świadectwa oraz charakterystyki energetyczne nie tylko budynków mieszkalnych, ale także budynków użyteczności publicznej, produkcyjnych czy magazynowych. Świadczymy nasze usługi głównie na terenie Śląska, ale realizujemy też projekty na terenie całej Polski. Kładziemy nacisk na dokładność, jakość oraz szybkość, dzięki czemu poszerzamy grono stałych klientów.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych: rejestr Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wpis nr 10251, które można zweryfikować na stronie Ministerstwa, oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Wykonaliśmy projektowane charakterystyki energetyczne oraz świadectwa energetyczne m.in. dla:

  • zakładu produkcyjnego z zapleczem biurowo-socjalnym firmy Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach;
  • hal produkcyjnych GLASSOLUTION Polska w Poznaniu i Jaroszowcu,
  • pawilonów handlowych Netto w Gliwicach i Katowicach.

Oferta

Oferta firmy ALLECO składa się z trzech podstawowych produków: świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego, projektowanej charakterystyki energetycznej oraz z audytu energetycznego.


Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego jest dokumentem określającym ilość energii zużywanej w trakcie użytkowania budynku lub lokalu w skali roku, a co za tym idzie pozwala określić koszty eksploatacji budynku lub lokalu, co stanowi punkt wyjścia w poszukiwaniu metod obniżenia tych kosztów. Świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala wyznaczyć istotne współczynniki świadczące o jakości budynku pod względem zużycia energii, co w przyszłości będzie miało istotne znaczenie przy określaniu jego wartości rynkowej. Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych wprowadza Dyrektywa Europejska 91/2002/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, natomiast dodatkowo jej postanowienia uszczegóławia, wzmacnia i rozszerza jej przekształcenie, Dyrektywa Europejska 2010/31/EU z dnia 19 maja 2010 r. W polskim prawodawstwie wykonywanie świadectw energetycznych wymusza rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku w. z poz. zm. oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.


Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna wraz z analizą możliwości wykorzystania wysokoefektywnych, alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r, dla obiektów budowlanych należy sporządzać Projektowaną Charakterystykę Energetyczną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym, najczęściej przez architekta.

Projektowana charakterystyka zawiera bilans mocy, właściwości cieplne przegród zewnętrznych, parametry sprawności instalacji ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia oraz dotyczy wszystkich pomieszczeń ogrzewanych, nieogrzewanych, chłodzonych i niechłodzonych. Należy również zawrzeć informacje o urządzeniach zużywających inne rodzaje energii, stanowiące stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych, związanych z przeznaczeniem budynku. Głównym celem sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązanie budowlane i instalacyjne spełniają wymagania odnośnie oszczędnego i minimalnego zużycia energii.


Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynków na potrzeby termomodernizacji. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Audyty energetyczne budynków są wykonywane zgodnie z metodologią zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Cennik

Cena wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowanej charakterystyki energetycznej jest ustalana indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną obiektu u klienta.

Wpływ na cenę ma przede wszystkim kompletność dokumentacji oraz stopień złożoności obiektu, na którą składają się poszczególne czynniki:

  • rodzaj budynku (budynek mieszkalny, produkcyjny, użyteczności publicznej),
  • powierzchnia obiektu,
  • parametry oraz rodzaj instalacji C.O., c.w.u., systemu wentylacji, oświetlenia,
  • konstrukcja przegród poziomych oraz pionowych,
  • występowanie chłodzenia.

Jeśli budynek nie posiada dokumentacji technicznej lub jest tylko częściowa, do ceny trzeba doliczyć koszt inwentaryzacji.

Ostateczne ceny podlegają negocjacjom a dla klientów zamawiających jednorazowo świadectwo/charakterystykę dla większej ilości budynków przewidujemy stosowne rabaty sięgające nawet 20%.

By przedstawić Państwu rząd wielkości wyceny usługi poniżej zamieszczono orientacyjne ceny za kompleksową usługę na terenie Gliwic i okolic dla budynków posiadających kompletną dokumentację techniczną.

Mieszkanie od 100 zł
Dom jednorodzinny ~ 150 m2 od 350 zł
Dom wielorodzinny ~ 700 m2 od 650 zł
Budynki produkcyjno-magazynowe
o powierzchni ~1000 m2
od 1000 zł

Cena obejmuje: zapoznanie się z dokumentacją oraz wizję lokalną obiektu, wykonanie oraz przekazanie klientowi 1 oryginału oraz 1 kopii w wersji papierowej oraz płyty CD z wersją elektroniczną.

Do ceny należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Audyty energetyczne są również wyceniane indywidualnie po wizycie u klienta.

Kontakt

ALLECO
Marek Oleksak
ul. Żółkiewskiego 15/7
44-100 Gliwice
NIP: 631-253-14-37